VesicleControl

VesicleControl是Vesicle Prep Pro®的配套软件。使用此软件可以为Vesicle Prep Pro®设定复杂的实验方案并且一目了然。对实验参数的设置,包括电压幅度、频率、温度和时间等,可以编辑出非常灵活的实验方案,以制备出同样大小的囊泡。尤其因为可以控制温度,可以使用不同熔点的多种磷脂制备均匀分布的脂质体.

VesicleControl Vesicle Prep Pro GUV Nanion Technologies